IEC Test Report Forms (TRFs)

 
Total

List of TRFs under development

Category
Standard
TRF No.
Expected TRF date
TRF Originator
CONT IEC 60730-2-7:2015 IEC60730_2_7D 2016-09-30 VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
ELVH IEC 62196-2:2016 IEC62196_2B 2016-10-14 VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
EMC IEC 61000-6-7:2014 IEC61000_6_7A 2016-02-26 Electrosuisse
HOUS IEC 60335-2-25:2010 IEC60335_2_6&25 D VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
HOUS IEC 60335-2-25:2010/AMD1:2014 IEC60335_2_6&25 D VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
HOUS IEC 60335-2-25:2010/AMD2:2015 IEC60335_2_6&25 D VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
HOUS IEC 60335-2-29:2016 IEC60335_2_29K SIQ - Slovenian Institute of Quality and Metrology
HOUS IEC 60335-2-6:2014 IEC60335_2_6&25 D VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
INST IEC 60669-2-1:2002 IEC60669_2_1G 2016-10-13 IMQ S.p.A.
INST IEC 60669-2-1:2002/AMD1:2008 IEC60669_2_1G 2016-10-13 IMQ S.p.A.
INST IEC 60884-2-5:1995 IEC60884_2_5C 2016-10-13 IMQ S.p.A.